RODO

Bielsko-Biała, 25.05.2018 r.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie, na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Józefa Lompy 10, e-mail: kontakt@stowarzyszenie.lo5.bielsko.pl.

2. Administrator danych, w świetle art. 6 ust. 1 lit. a/b/f przetwarza dane  osobowe w celu realizacji umów zawartych ze Stowarzyszeniem V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej oraz w celach statutowych: organizacji wydarzeń naukowych i promocyjnych, na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub inne instytucje wykonujące zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, jak również podmioty, które na postawie umów podpisanych ze Stowarzyszeniem V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, przetwarzają dane w jego imieniu.

4. Dane osobowe nie będą profilowane oraz przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podczas udzielania zgody na przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. W celu podpisania umowy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000.

10. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.